Kobe International Ballet Fes 2018 の特設ページです!更新情報

2018/07/20  衣装のお申込み受付を開始いたしました。

2018/06/15  ワークショップやレッスンのお申込みは、ページ右の「ワークショップ申込」からお申込みください。

2018/03/01  Kobe International Ballet Fes 2018 出場お申込みを開始いたしました。