Kobe International Ballet Fes 2023

2023/10/01(SUN)


Kobe International Ballet Fes 2023の特設ページです!更新情報

2023/07/30 バリエーションレッスンのお申込みを開始しました。

2023/04/01 出場申込を開始いたします!